servicii contabile profesionale din 2013

evidenta contabila, consultanta, audit, expertiza judiciara

Infiintare SRL

SRL este societatea cu unul sau mai multi asociati (maxim 50 de asociati)  ale carei obligatiuni sunt garantate cu patrimoniul social, iar asociatii sunt obligati numai in limita capitalului social subscris si varsat.
Capitalul social nu poate fi mai mic de 200 de lei.

Documentele necesare pentru inregistrarea SRL sunt:

 1. acte de identitate asociati si administrator;
 2. actul de proprietate al sediului in care va functiona societatea;
 3. acordul asociatiei de proprietari si al vecinilor (doar pentru apartamente);
 4. dovezile privind efectuarea varsamintelor aporturilor subscrise de asociaţi la capitalul social;
 5. specimenele de semnatura ale reprezentanţilor societaţii (doar administratorul);
 6. declaraţia autentica pe propria raspundere a persoanei fizice cetaţean strain in nume propriu sau ca reprezentant al persoanei juridice straine care nu este inregistrata fiscal in Romania din care sa rezulte ca nu are datorii fiscal;
 7. declaratia pe proprie raspundere,atestata de avocat, din care rezulta ca asociatii/administratorii indeplinesc conditiile legale prevazute de legislatia in vigoare pentru exercitarea calitatii de asociat/administrator in societate.

Dosarul ce urmeaza a fi depus la Registrul Comertului pentru inregistrarea societatii comerciale va cuprinde urmatoarele documente:

 1. cererea de inregistrare;
 2. dovada verificarii disponibilitatii si a rezervarii firmei;
 3. actul constitutiv;
 4. dovada privind sediul social/secundar; (contract de comodat, contract de inchiriere);
 5. dovada capitalui social;
 6. declaratiile date pe propria raspundere, dupa caz, de catre asociati/administratori, din care sa rezulte ca indeplinesc conditiile legale pentru detinerea acestor calitati;
 7. specimenele de semnatura ale reprezentantilor societatii;
 8. dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale;
 9. imputernicire avocatiala.

In cazul in care nu dispuneti de un spatiu pentru stabilirea sediului social, societatea noastra va pune la dispozitie sediul social


Infiintare SA

Societatea pe actiuni este societatea al carei capital social este impartit in actiuni, iar obligatiile sociale sunt garantate cu patromoniul social; actionarii raspund numai in limita aportului lor.

Societatea pe actiuni este o societate de capital, elementul estential il reprezinta cota de capital investita de actionar – intuitu pecuniae. Societatea pe actiuni se constituie prin subscriere integrala si simultana a capitalului social de catre semnatarii actului constitutiv sau prin subscriptie publica. Societatea pe actiuni se constituie dintr-un numar minim de 2 ( doi ) asociati, denumiti actionari. Capitalul social al societatii pe actiuni trebuie sa fie in valoare de minim 90.000 lei, valoarea nominala a unei actiuni nu va putea fi mai mica de 0.1 lei.
In cazul unei subscrierii integrale si simultane a capitalului social de catre toti semnatarii actului constitutiv, capitalul social varsat la constituire nu va putea fi mai mic de 30% din cel subscris.

Pentru infiintare firma - societate pe actiuni (SA) trebuie sa ne puneti la dispozitie  urmatoarele documente:

 1. copie C.I. / pasaport actionari;
 2. copie act de proprietate al sediului social in care va functiona societatea;
 3. dovada sediului social (contract de inchiriere/subinchiriere/contract de comodat);
 4. declaraţia pe propria răspundere în formă autentică privind respectarea condiţiilor referitoare la sediul social, în cazul în care, din certificatul emis  de administratia financiara competenta rezultă că sunt deja înregistrate la administraţia financiară alte documente care atestă înstrăinarea dreptului de folosinţă asupra aceluiaşi imobil cu destinaţie de sediu social;
 5. actul care atesta dreptul de folosinta al societatii in spatiul destinat declararii sediului social;
 6. acordul vecinilor/acordul asociatiei de proprietari;
 7. specimenele de semnatura ale reprezentantilor societatii pe actiuni.

Dosarul ce urmeaza a fi depus la Registrul Comertului pentru inregistrarea societatii comerciale pe actiuni va cuprinde urmatoarele documente:

 1. cererea de inregistrare;
 2. dovada verificarii disponibilitatii si a rezervarii firmei;
 3. actul constitutiv;
 4. dovada privind sediul social/secundar;
 5. dovada capitalui social;
 6. actele privind proprietatea pentru aporturile in natura subscrise si varsate la constituire;
 7. declaratiile date pe propria raspundere, dupa caz, de catre fondatori/administratori/cenzori sau persoane fizice reprezentante ale persoanei juridice numita administrator sau cenzor, din care sa rezulte ca indeplinesc conditiile legale pentru detinerea acestor calitati;
 8. specimenele de semnatura ale reprezentantilor societatii;
 9. daca este cazul: actele de inregistrare ale fondatorilor, administratorilor, cenzorilor persoane juridice;
 10. hotararea organului statutar al fondatorilor persoane juridice privind participarea la constituirea; mandatul pentru persoana abilitata sa semneze actul constitutiv in numele si pe seama fondatorului persoana;
 11. declaratiafondatorilor administratorilor/membrilor/ privind datele de identificare a societatii de registru independent privat autorizat care tine registrul actionarilor;
 12. avizele prealabile prevazute de legile speciale;
 13. dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale; imputernicire avocatiala.

In cazul in care nu dispuneti de un spatiu pentru stabilirea sediului social, societatea noastra va pune la dispozitie sediul social!


Infiintare PFA

Persoana fizica autorizata este persoana autorizata sa desfaşoare orice forma de activitate economica permisa de lege, folosind in principal forţa sa de munca, care are obligatia sa ceara inregistrarea in Registrul Comertului si autorizarea functionarii, inainte de inceperea activitatii economice.

PFA nu va fi considerata angajat al unor terţe persoane cu care colaboreaza, chiar daca colaborarea este exclusiva.

PFA raspunde pentru obligaţiile sale cu patrimoniul de afectaţiune, daca acesta a fost constituit şi, in completare, cu intreg patrimoniul sau, iar in caz de insolvenţa este supusa procedurii simplificate prevazute de Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, daca are calitatea de comerciant.

Conditiile ce trebuie indeplinite pentru desfasurarea de activitati economice ca persoana fizica autorizata sunt:

 1. a implinit varsta de 18 ani;
 2. are calificarea-pregatirea profesionala sau, dupa caz, experienta profesionala, necesara pentru a desfasura activitatea economica pentru care se solicita autorizatia;
 3. sa aiba un sediu profesional;
 4. nu a fost condamnat penal prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva pentru savarsirea de fapte sanctionate de legile financiare, vamale si cele care privesc disciplina financiar-fiscala de natura celor care se inscriu in cazierul fiscal.

Acte necesare pentru infiintare PFA:

 1. carte de identitate sau pasaport;
 2. actul de proprietate al sediului in care va functiona persoana fizica autorizata;
 3. acordul asociatiei de proprietari si al vecinilor (doar pentru apartamente);
 4. specimenul de semnatura al persoanei fizice autorizate;
 5. documentele care atesta pregatirea profesionala;
 6. documentele care atesta experienţa profesionala

Infiintare intreprindere familiala

Intreprinderea familiala este intreprinderea economica, fara personalitate juridica, organizata de un intreprinzator persoana fizica impreuna cu familia sa, fiind constituita din 2 sau mai mulţi membri ai unei familii.
Membrii unei intreprinderi familiale pot fi simultan PFA sau titulari ai unor intreprinderi individuale.
De asemenea, aceştia pot cumula şi calitatea de salariat al unei terţe persoane care funcţioneaza atat in acelaşi domeniu, cat şi intr-un alt domeniu de activitate economica decat cel in care şi-au organizat intreprinderea familiala.
Membrii intreprinderii familiale sunt comercianţi persoane fizice de la data inregistrarii acesteia in registrul comerţului şi raspund solidar şi indivizibil pentru datoriile contractate de reprezentant in exploatarea intreprinderii cu patrimoniul de afectaţiune, daca acesta a fost constituit, şi, in completare, cu intreg patrimoniul, corespunzator cotelor de participare.
Întreprinderea familială nu poate angaja terte persoane cu contract de muncă.
Întreprinderea familială se constituie printr-un acord de constituire, încheiat de membrii familiei în formă scrisă, ca o conditie de validitate.
Acordul de constituire va stipula numele si prenumele membrilor, reprezentantul, data întocmirii, participarea fiecărui membru la întreprindere, conditiile participării, cotele procentuale în care vor împărti veniturile nete ale întreprinderii, raporturile dintre membrii întreprinderii familiale si conditiile de retragere, sub sanctiunea nulitătii absolute.

Acte necesare Infiintare I.F.

 1. carte de identitate sau paşaport al fiecărui membru -copie;
 2. certificatul de casatorie(in cazul in care a intervenit schimbarea numelui) – copie;
 3. documentele privind pregătirea sau experienţa profesională se atestă, după caz, cu: diploma,  certificatul sau adeverinţa prin care se dovedeşte absolvirea unei instituţii de învăţământ;
 4. certificatul de calificare profesională sau de absolvire a unei forme de pregătire profesională, certificatul de competenţă profesională ; atestatul de recunoaştere şi/sau echivalare pentru persoanele fizice care au dobândit calificarea în străinătate;
 5. orice alte dovezi care sa ateste experienta profesionala. actul care atesta dovada dreptului de proprietate asupra imobilului  unde se va stabili sediu social -  se va intocmi  Contract de comodat ( intocmit de noi)  sau Contract de inchiriere;
 6. acordul Asociatiei de proprietari; procura speciala de numire a Reprezentantului ;
 7. specimenul de semnătură al reprezentantului întreprinderii familiale (original, la notariat);
 8. acord de constituire încheiat de membrii familiei.

Inregistrare punct de lucru

Punctul de lucru reprezinta spatiul, distinct de sediul social, unde societatea urmeaza sa-si desfasoare activitatea economica, conform obiectului de activitate.

Acte necesare pentru inregistrare punct de lucru:

 1. Copie dupa actul de proprietate – al locatiei in care se va afla punctul de lucru (cu datele de identificare ale proprietarilor);
 2. In cazul   in care incheiati un contract de inchiriere a unui imobil, cu  o persoana fizica, pentru punctul de lucru, este necesar Contractul de Inchiriere vizat de catre Administratia Finantelor Publice; Daca veti inchiria de la o persoana juridica, este nevoie si de o copie a titlului de proprietate sau de administrare a respectivului imobil. In situatia in care spatiul destinat punctului de lucru este un apartament intr-o cladire de locuinte ( bloc ) este obligatoriu  obtinerea acordurilor de functionare, si anume :
 3. Acordul Asociatiei de Proprietari; Acordul proprietarilor vecini direct afectatii de rezultatele activitati pe care urmeaza sa o desfasurati;
 4. Dosarul se va completa cu Hotararea Adunarii Generale, Decizie Asociat Unic,
 5. Contractul de comodat/inchiriere/subinchiriere.


contact rapid

captcha